Cook & Style
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
 

TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Cook & Style contracteert uitsluitend onder toepassing van huidige algemene voorwaarden, tenzij expliciet anders overeen gekomen.

OFFERTE

De offerte wordt opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens over locatie, tijdsindeling en aantal gasten. Alle opgegeven prijzen zijn prijzen per persoon, exclusief materialen, personeelskost en BTW. De prijs zal her berekend worden indien zich hier wijzigingen in voordoen. Planning en logistieke aanpassingen die afwijken van de getekende offerte zullen per actie besproken en gebudgetteerd worden. Indien de klant akkoord gaat, bevestigt hij dit schriftelijk, ofwel door de offerte ondertekend "voor akkoord" terug te bezorgen, ofwel door de bestelbon te ondertekenen. Foto’s gebruikt in de offerte zijn enkel ter illustratie. Elke offerte is 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

BETALINGSVOORWAARDEN

Voorschot van 50 % bij bestelling, saldo bij ontvangst van de factuur. Extra bestellingen zoals tenten, tapijt, loungematerialen, workshops, entertainment, etc… worden 100% aangerekend op de voorschotfactuur. Een evenement wordt pas uitgevoerd als het voorschot zoals gefactureerd betaald is, minimum 6 werkdagen voor het evenement, en bij laattijdige bestelling, mits betalingsbewijs. Het aantal gasten dat 3 werkdagen voor de uitvoering bekend is, geldt als minimum voor het berekenen van de eindfactuur. Al onze facturen zijn betaalbaar op onze bankrekening en dit binnen de 7 werkdagen, tenzij anders bedongen.

ANNULERING

In geval van annulering of opzegging vanwege de klant en, zonder af te wijken, in desbetreffend geval, aan onze rechten van bijkomende vergoedingen, zullen de voorschotten betaald bij bestelling of reservatie, niet terugbetaald worden.

WIJZIGINGEN

Het aantal personen vermeld op de bestelbon zal het gefactureerde minimum aantal betekenen, zonder mogelijke betwisting, elke wijziging zal per schrijven of per fax moeten bericht worden en in ons bezit zijn 3 werkdagen voor de datum van het banket of de voorziene prestatie. Cook & Style bvba is niet verantwoordelijk voor een tekort aan voeding, materiaal of personeel, indien er meer gasten zijn dan doorgegeven door de klant. Cook & Style behoudt zich tevens het recht om de factuurprijs evenredig te verhogen indien er meer gasten blijken te zijn dan doorgegeven door de klant.

KLACHT

Alle klachten dienen, om als geldig aanvaard te worden, te geschieden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen die volgen op de levering of de prestatie, of in geval van klachten met betrekking tot de facturen, binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De introductie van een betwisting om welke reden ook, geeft aan de klant niet het recht om de betaling van de vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.

MATERIAAL

Bij beschadiging of verlies met opzet, door nalatigheid of oneigenlijk gebruik door klant of zijn aangestelden of gasten van het materiaal (zoals onder meer meubilair, tafellakens en servetten, glazen, porselein, bestek,…) van Cook & Style bvba of van de onderaannemers, is de klant gehouden deze te vergoeden. De klant betaalt in dit geval de aankoopprijs van het beschadigde of verloren gegaan materiaal. Materialen (zoals onder meer meubilair, tafellakens en servetten, glazen, porselein, bestek,…)  die door de klant ter beschikking worden gesteld aan Cook & Style bvba en tijdens het event zijn beschadigd of verloren, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Cook & Style, en kunnen niet aan Cook & Style bvba aangerekend worden.

WANBETALING

De niet–betaling van de factuur op zijn vervaldag zal automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verhoging van 10% met zich mee brengen, met een minimum van 50,00 euro ten titel van schadebeding en een verwijlinterest van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand geldt voor een gehele maand. In geval van niet of niet tijdige betaling worden alle, nog niet vervallen facturen onmiddellijk eisbaar.

VERBREKING

Indien de klant zijn verbintenissen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt behoudt Cook & Style het recht voor de lopende overeenkomst zonder ingebrekestelling te verbreken zonder dat Cook & Style kan gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding. In deze situatie is de klant gehouden de reeds geleverde prestaties en bestelde materialen en voeding te voldoen evenals de door Cook & Style gederfde winst. Deze gederfde winst wordt bepaald op minimaal 10% van het totale bedrag van de initiële offerte.